Co vidí sluníčko?

Víš co slunce z nebe vidí?
Velkou zemi plnou lidí.
Podívá se ještě blíž -
A co vidí? Už to víš?

Drobečková navigace

Úvod > Včelky > Aktuality > Pokyn ředitelky školy k ochraně zdraví a provozu mš

Pokyn ředitelky školy k ochraně zdraví a provozu mšMateřská škola Sídliště 429, Toužim

 

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU MŠ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU    2019/2020

 

Zákonný zástupce je povinen vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude dítěti osobní účast v mateřské škole umožněna.

1.PŘÍCHOD DO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dítě je přiváděno jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylnější k nákaze ( dále doprovod)

Je potřeba minimalizovat velké shromažďování osob před školou a dodržovat odstupy 2 metry

2. VSTUP DO BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY

              Do budovy školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly

              odpovídat známým příznakům COVID – 19

               Doprovod i dítě je na cestě do školy povinno mít roušku a při vstupu do budovy použijí

               dezinfekci

              Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce., a to po

              nezbytně dlouhou  dobu ( zejména předání, vyzvednutí dítěte)

              V prostoru šaten se mohou vyskytovat maximálně 2 děti s doprovodem

3. HYGIENICKÉ OPATŘENÍ

             Děti a pedagogičtí pracovníci školy roušky v prostorách MŠ nosit nemusí.

             Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem,

            může být použita i dezinfekce.

            Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné.

             Časté větrání je zásadním preventivním faktorem( minimálně jednou za hodinu po dobu 5

            minut ), přičemž bude brán ohled na počasí.

           Je zakázáno vnášet  do školy osobní hračky.

Mateřská škola Sídliště 429, Toužim

 

        Ke hrám dětí budou vždy využívány pouze hračky, které je možné dezinfikovat a otřít.

        Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou

        uloženého náhradního oblečení  a toto musí být uloženo v igelitovém obalu ( taška, pytlík apod)

        Každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový  sáček na roušku, se kterou do školky

        přišlo a současně rodič zajistí, aby  mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou

       roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

       Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID – 19, je nutné umístit jej do samostatné    místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se

     informuje ředitelka školy a spádová hygienická stanice.

      Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s

      povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

     Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí ředitelky mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školy oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

     Pokud se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. O podezření informuje ředitelku školy a spádovou hygienickou stanici. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo

     změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav

   indisponovaného zaměstnance školy.

 

4. PROVOZNÍ INFORMACE

   Mateřská škola zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

   Mateřská škola zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního

   Plánu ( průběžná dezinfekce povrchů, madel a klik)

   Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedeny dezinfekce

   Povrchů ve společných prostorách školky ( podlaha, madla, kliky, vnější část skříněk apod.)

   Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním

   prostředkem budou otřeny hračky a předměty sloužící dětem.

Mateřská škola Sídliště 429, Toužim

 

  V mateřské škole je zajištěno pravidelné praní a žehlení ložního prádla.

 

5. ORGANIZACE AKTIVIT

 Aktivity je potřeba organizovat tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v

  areálu školy.

 Pro pobyt venku se využívá  pouze areál školy, ve výjimečných případech vycházka do přírody

 s jednou skupinou dětí.

Skupiny dětí se intervalově střídají nebo jim je určen oddělený prostor.

 

6. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

  Před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce.

  Pokrmy vydávají zaměstnanci školní kuchyně, kteří jsou vybaveny potřebnými ochrannými

  prostředky.

  Děti si samy jídlo ani pití ke stolku nepřinášejí, nenabírají a nenalévají .  Neberou si samy příbory. veškerou obsluhu zajišťují učitelky.V Toužimi, dne 11.5.2020                                                           

Vladimíra Hazmuková, ředitelka školy